Aktualności

Będzie nowy konkurs

Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie unieważnia konkurs na opracowanie znaku graficznego (logo) Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony nowy konkurs na opracowanie znaku graficznego (logo) MCN.

Przypomnijmy, że w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zmieniła się treść regulaminu oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w konkursie. Po tych zmianach do MCN napłynęły pytania dotyczące regulaminu, w związku z czym zmieniono termin składania wniosków oraz udzielono zainteresowanym odpowiedzi. Termin składania wniosków upłynął w dniu 11 maja. Wpłynęło 129 wniosków z czego aż 77 było nieważnych z powodu braku  kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. W dniu 23 maja MCN wezwał uczestników, którzy złożyli ważne wnioski obarczone błędami lub brakami, do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia dokumentów. W wyniku oceny formalnej złożonych wniosków MCN odrzucił 100 wniosków oraz zaprosił do składania prac konkursowych 29 uczestników konkursu. 30 maja MCN skierował do uczestników zaproszenia do składania prac konkursowych oraz informację o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Z powodu braku spełnienia warunków formalnych, MCN zobowiązany był do odrzucenia blisko 60% złożonych wniosków. Dalsze prowadzenie konkursu nie leży zatem w interesie publicznym. Zależy nam bowiem na dopuszczeniu do udziału możliwie szerokiej i różnorodnej grupy uczestników konkursu
i uzyskaniu jak największej liczby złożonych prac w celu wyboru logo Morskiego Centrum Nauki spełniającego założenia konkursu na najwyższym poziomie zarówno artystycznym jak i graficzno-użytkowym. Ilość uczestników zaproszonych do składania prac konkursowych jest zdecydowanie mniejsza niż ilość wniosków o dopuszczenie do udziału. MCN nie mógł przewidzieć, że pomimo odpowiedzi na kierowane pytania uczestników, skala nieważnych wniosków będzie tak duża. 

W związku z tym, aby umożliwić uczestnictwo w Konkursie większemu gronu osób, zostanie ogłoszony nowy konkurs. MCN opracuje również dodatkowe instrukcje, które pozwolą uczestnikom sprostać wymaganiom formalnym postępowania. W najbliższym czasie MCN opublikuje informację na ten temat. 

mcn_dzien_otwarty_640x800