Aktualności

Konkurs na logo dla Morskiego Centrum Nauki

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego pod względem artystycznym i praktycznym projektu znaku graficznego Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną i będzie przeznaczone do celów popularyzatorskich, działań reklamowych oraz promocyjnych.

W konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne oraz firmy z Polski i zza granicy.  

Nagrodami w Konkursie są: nagroda pieniężna w kwocie 10 000 zł netto oraz zaproszenie uczestnika Konkursu, którego praca konkursowa otrzymała nagrodę pieniężną, do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej – wykonanie tzw. księgi znaku graficznego (logo) oraz koncepcji kreatywnej na kampanię promującą otwarcie MCN. Przewidziano na to kwotę 38 tysięcy netto. Łącznie: 48 000 zł netto.

– Od kilku lat staramy się włączać różne środowiska i grupy społeczne do współtworzenia MCN. Tak było przy wystawie stałej, planetarium czy projektowanych pracowniach. Czas na Akademię Sztuki i prężny w Szczecinie przemysł kreatywny. Logo MCN to prawdziwe wyzwanie…- mówi Witold Jabłoński – dyrektor Morskiego Centrum Nauki.

mcn_dzien_otwarty_640x800

Znak graficzny powinien:

  1. wskazywać na związek instytucji z morzem, nauką, współczesnością;
  2. występować w połączeniu z nazwą instytucji lub posiadać wariant z nazwą;
  3. odznaczać się wysokimi walorami artystycznymi i praktycznymi.

By wziąć udział w Konkursie należy wejść na tę stronę, wypełnić Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Od 21 kwietnia do 6 maja będą rejestrowani wszyscy chętni do udziału w konkursie. Następnie Sąd Konkursowy sprawdzi czy nie zachodzą przesłanki od wykluczenia.

Od 16 maja do 6 czerwca jest czas na nadsyłanie prace konkursowe.

Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną prace konkursową.

W celu zapewnienia bezstronności oraz anonimowości prac i uczestników, komunikacja między Organizatorem, a uczestnikami Konkursu odbywa się przy użyciu miniPortalu.

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

  1. walory artystyczne: prostota, dynamiczność, nowoczesność, komunikatywność, spójność z celami i działalnością Morskiego Centrum Nauki;
  2. walory graficzno-użytkowe: zgodność projektu z zasadami sztuki graficznej, użytkowej oraz możliwość zastosowania na różnych polach ekspozycyjnych
  3. stopień uwzględnienia w pracy wytycznych wskazanych w Rozdziale III pkt. 1 Regulaminu.

Opiekę merytoryczną nad konkursem objął autorytet w dziedzinie wzornictwa, kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej, Wydziału Wzornictwa Akademia Sztuki w Szczecinie, profesor nadzwyczajny Waldemar Wojciechowski, który został członkiem Sądu Konkursowego.

27 czerwca planowane jest ogłoszenie wyników konkursu oraz zaprezentowanie zwycięskiej pracy.

Projekt stworzenia identyfikacji wizualnej Morskiego Centrum Nauki jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt nr RPZP.09.06.00-32-0001/20 pn. „Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie im. prof. Jerzego Stelmacha” realizowanego w ramach Działania nr 9.6