Aktualności

Nowe terminy w konkursie na logo MCN

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), zmieniła się treść Regulaminu oraz załącznika nr 2 do Regulaminu – Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie.
W związku ze zmianami termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie zostaje przesunięty na 09.05.2022 r. do godz. 15:00 a termin składania prac konkursowych zostaje przesunięty na 09.06.2022 r. do godz. 15:00.

Uczestnicy konkursu proszeni są o uzupełnienie przesłanych wniosków o aktualną treść załącznika nr 2 do Regulaminu – Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie.

Przypomnijmy, że ogłoszono konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszego pod względem artystycznym i praktycznym projektu znaku graficznego Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie. Nagrodą w konkursie jest 10 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w celu wykonania na podstawie pracy konkursowej tzw. księgi znaku graficznego (logo) oraz koncepcji na kampanię promującą otwarcie MCN. Przewidziano na to kwotę 38 tysięcy zł. Link do ogłoszenia konkursowego oraz regulamin konkursu wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/364d1e30-7fd4-4091-877c-b52c1590d31a

Ogłoszenie wyników konkursu oraz zaprezentowanie zwycięskiej pracy nastąpi 27 czerwca 2022 r.

Projekt stworzenia identyfikacji wizualnej Morskiego Centrum Nauki jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt nr RPZP.09.06.00-32-0001/20 pn. „Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie im. prof. Jerzego Stelmacha” realizowanego w ramach Działania nr 9.6