Aktualności

Proces wyboru Generalnego Wykonawcy robót budowlanych MCN

Pierwszym etapem prac budowlanych była rozbiórka budynku socjalnego ZMPSiS
przy ul. Wendy 6 oraz nieczynnej trafostacji na nabrzeżu „Starówka” wraz z postawieniem
tymczasowego ogrodzenia panelowego. W wyniku przetargu wyłoniono firmę Tomex –
Metal Tomasz Kołodyński z Chojny, która zakończyła prace 21 stycznia 2019 roku.

Koszt prac wynosił 307.500 zł brutto. Kolejnym etapem prac było wykonanie przebudowy kolektora
kanalizacji deszczowej wraz z modernizacją jej odcinków. W wyniku postępowania
przetargowego wybrano firmę ZRIB D.Y.K.O.W.S.K.I. ze Szczecina. Oferta opiewała na
533.500 zł brutto. Jednocześnie rozpoczęto przygotowania do przetargu na realizację
trzeciego etapu inwestycji – wyboru Generalnego Wykonawcy (GW).

Przetarg, którego przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych- wybór
GW na Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha przy ulicy Wendy 6 w
Szczecinie został ogłoszony 12.02.2019 roku. Z postępowania przetargowego na wybór GW
wyłączone zostały następujące prace: wykonanie ogrodzenia placu budowy, realizacja
przełożenia instalacji kanalizacji deszczowej, wyposażenie planetarium, wyposażenie części
wystawowej, wyposażenie budynku. Zadanie według kosztorysu opiewa na kwotę
53.627.000 zł, termin składania ofert to 21 marca 2019 roku.

Po wielu pytaniach ze strony Wykonawców nastąpiło pierwsze przesunięcie terminu
otwarcia ofert z 21.03.2019 na 18.04.2019 roku.

Następnie w dniu 22.02.2019 roku firma Energopol Szczecin S. A. złożyła do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) odwołanie na temat – opisania warunków udziału
w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, doświadczenia
wykonawcy oraz osób skierowanych do realizacji zamówienia, opisania przedmiotu
zamówienia i opisania warunków kontraktowych. MCN zaakceptowało uwagi firmy Energopol
w ślad za czym 6.03.2019 roku KIO umorzyła postępowanie odwoławcze.
W wyniku postanowienia nastąpiła zmiana terminu składania ofert na 07.05.2019
roku oraz wprowadzono zmiany we wzorze umowy i Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ). Zgodnie z tym wykonawca musi wykazać, że ma doświadczenie w
realizacji podobnych robót, wykonał co najmniej jeden budynek użyteczności publicznej o
powierzchni użytkowej minimum 1 800 m2, jedną budowę, przebudowę lub rozbudowę
obiektu o wartości nie mniejszej niż 30 mln zł. Wykonawca powinien także wykazać się
doświadczeniem w koordynacji i zarządzaniu inwestycjami budowlanymi, w tym minimum jedną budową
budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 1 800 m2.

W dniu 25.03.2019 roku firma Energopol ponownie złożyła odwołanie do KIO na
temat warunków udziału w postępowaniu dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej
w zakresie doświadczenia wykonawcy, opisania przedmiotu zamówienia, opisania warunków
kontraktowych. Łącznie firma ta zgłosiła 15 uwag, z czego 14 uwzględniono, jednej – nie.

W dniu 5.04.2019 roku Morskie Centrum Nauki (MCN) zawiadomiło KIO
o uwzględnieniu odwołania. MCN zmodyfikowało warunki udziału w postępowaniu
dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej opisane w SIWZ uwzględniając uwagi
firmy Energopol. Następnie uzupełniło SIWZ o dokumenty związane z pracami
wykonywanymi w trakcie robót zasadniczych dotyczących montażu wystaw oraz wydłużyło
termin składania ofert do 24.05.2019 roku.

W dniu 6.05.2019 roku do KIO wpłynęło kolejne odwołanie, tym razem firmy Alstal
Grupa Budowlana Sp. z o.o. – dotyczące warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności
technicznej lub zawodowej, doświadczenia w prowadzeniu robót podobnych, obowiązku
certyfikacji LEED.

MCN zgodziło się z uwagą firmy Alstal dotyczącą wykreślenia obowiązku posiadania
w wykonanych inwestycjach budynków mających certyfikację LEED, jednocześnie
zaznaczając, że budynek MCN musi być realizowany zgodnie z zasadami ujętymi w
certyfikacji LEED. Zamawiający wysłał do dziennika urzędowego UE kolejną wersję SIWZ i
ogłoszenia o przetargu, w tym zmianę terminu składania ofert – 31 maja 2019 roku.

Podsumowanie:
Firmy składające do KIO odwołania kwestionowały warunki udziału w postępowaniu
i postanowienia umowy. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem skierowali do MCN
około 100 pism, w których sformułowano 750 pytań, na które MCN udzieliło odpowiedzi.
Pytania dotyczyły przede wszystkim dodatkowych informacji na temat warunków
technicznych, elektrycznych, teletechnicznych, przeciwpożarowych, zmiany technologii, a
także wytycznych w zakresie wnoszenia wadium i serwisów gwarancyjnych. Pytania
dotyczyły również zmian w SIWZ i treści umowy. Pytania składało 11 firm,
w tym 6 ogólnopolskich i 5 lokalnych. Na realizację inwestycji zwycięzca postępowania
przetargowego będzie miał 20 miesięcy.
W związku z postępowaniem odwoławczym w KIO przedłużono termin składania ofert
do dnia 31 maja 2019 roku.

Dokumentacja dotycząca przetargu, w tym SIWZ i treść umowy z potencjalnym
wykonawcą znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej MCN: bip.centrumnauki.eu