Projekt: Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie im. prof. Jerzego Stelmacha

Cel projektu – stworzenie nowoczesnej infrastruktury kulturalno-edukacyjnej, przestrzeni publicznej popularyzującej naukę w oparciu o gospodarkę morską i historię Pomorza Zachodniego. Celami strategicznymi projektu są: wzrost zainteresowania uczniów w zakresie podejmowania edukacji wyższej w zakresie nauk przyrodniczych i technicznych, prowadzenie cyklicznych działań popularyzujących naukę poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym oraz koordynacja pracy mniejszych placówek lokalnych zajmujących się edukacją.  Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie dostępności do nowoczesnych metod nauczania, w tym do nowoczesnych technologii i urządzeń multimedialnych na wszystkich poziomach edukacji, poprawę dostępności i jakości oferty edukacyjnej z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, stworzenie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie edukacji poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym, zwiększenie atrakcyjności przekazywanych treści edukacyjnych i udostępnienie możliwości uzupełniania wiedzy teoretycznej zajęciami praktycznymi poprzez udział w innowacyjnych formach życia kulturalnego.
Planowane efekty:  Liczba odwiedzających instytucje popularyzujące naukę i innowacje w zorganizowanych grupach szkolnych: 108 000 osób. Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje 270 000 osób/rok.
Wartość projektu: 132 396 773,54 zł brutto
Wkład Funduszy Europejskich: 97 622 564,31 zł