Aktualności

Szczecińska kancelaria prawna rozpoczęła współpracę z MCN

Morskie Centrum Nauki rozstrzygnęło postępowanie na pełnienie obsługi prawnej inwestycji pn. Budowa Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie. W postępowaniu wynikającym z wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych wyłoniono kancelarię Jerzykowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa gospodarczego. To przede wszystkim pomoc w zakresie tych dziedzin, gdzie następuje przenikanie się prawa administracyjnego z prawem cywilnym. Główną specjalizacją kancelarii Jerzykowski i Wspólnicy jest świadczenie pomocy prawnej w zakresie przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Kancelaria wykonuje analizy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów przetargowych pod kątem oceny ryzyk prawnych, weryfikację ofert i wniosków o dopuszczenia do udziału w postępowaniu pod kątem zgodności z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa oraz z oczekiwaniami określonymi w SIWZ. Prawnicy będą służyć MCN wsparciem prawnym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego a także występować w charakterze zewnętrznych ekspertów, członków komisji przetargowych bądź biegłych. Kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy zapewni również w razie potrzeby zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi rozpoznającymi skargi na orzeczenia KIO wykonywane dla zamawiających, odwołujących i wykonawców przystępujących do postępowań odwoławczych. Prawnicy kancelarii Jerzykowski i Wspólnicy dysponują doświadczeniem w zakresie zamówień finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i Funduszu Spójności.
Mec. Jarosław Jerzykowski jest radcą prawnym z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych, przekształceń własnościowych, przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego oraz projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskej. Pełnomocnik w wielu postępowaniach przed Zespołami Arbitrów, Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi.
W latach 2002 – 2004 z-ca, a następnie dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych. Uczestniczył w pracach nad projektem ustawy – Prawo zamówień publicznych. Współautor Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kilkunastu publikacji poświęconych tej tematyce. Jest wykładowcą studiów podyplomowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.