Aktualności

Wykonawca wystawy stałej w Morskim Centrum Nauki wybrany

Działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych Morskie Centrum Nauki w Szczecinie po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wystawy stałej Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie” wybrało jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez TRIAS AVI sp. z o.o. z Warszawy.

Cena oferty: 27 867 332,37 PLN brutto. Oferta jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy wyborze i ocenie oferty Zamawiający (MCN) kierował się następującymi kryteriami: cena – wartość z podatkiem VAT 60 %, kwalifikacje osób przeznaczonych do realizacji zamówienia 25 %, okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 15%.
W postępowaniu złożona została jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, której przyznano następujące punkty: cena – wartość z podatkiem VAT – 60 pkt., kwalifikacje osób przeznaczonych do realizacji zamówienia – 25 pkt., okres gwarancji jakości i rękojmi za wady – 15 pkt., razem: 100 pkt.
Zamawiający odrzucił ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: POLIN DIS TICARET ANONIM SIRKETI oraz ORUCOGLU HOLDING ANONIM SIRKETI z Turcji na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 PZP, wobec tego, że treść tej oferty nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wytworzenie, dostawa, montaż i uruchomienie interaktywnej wystawy stałej Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie (MCN). W skład wystawy stałej MCN wchodzą:
a) 213 stanowisk (eksponatów) interaktywnych o różnorodnym charakterze i sposobie interakcji (m.in. mechaniczne, robotyczne, multimedialne, wodne),
b) treści multimedialne (prezentacje, aplikacje i inne) towarzyszące eksponatom oraz prezentowane samodzielnie, w oderwaniu od eksponatów. W przypadku części treści multimedialnych (filmy, nagrania dźwiękowe), w szczególności dotyczących osób i wydarzeń związanych ze Szczecinem i Pomorzem Zachodnim,
c) scenografia (oryginalne, autentyczne i stylizowane elementy wyposażenia statków, narzędzia i przyrządy związane z żeglugą i różnymi pracami na morzu, zabudowa w postaci ścianek, wydruki na tkaninach, zdjęcia i grafiki, wydruki wielkoformatowe, nadruki i naklejki na podłodze i ścianach. Część obiektów oryginalnych wchodzących w skład scenografii dostarcza MCN,
d) oświetlenie scenograficzne i stanowiskowe (budujące nastrój, służące przeprowadzeniu doświadczenia lub doświetlające miejsce prowadzenia doświadczenia) i nagłośnienie ekspozycyjne e) komunikaty ekspozycyjne w języku polskim i angielskim (instrukcje obsługi oraz objaśnienia-komentarze edukacyjne);
f) system informacji wizualnej (nazwy działów, grup, eksponatów, wskaźniki kierunku i rozkładu ekspozycji, plany ekspozycji i inne);
g) system filtrowania i uzdatniania wody dla eksponatów wodnych;
h) system zarządzania ekspozycją, składający się z niezbędnego sprzętu i oprogramowania, umożliwiający zdane włączanie i wyłączanie eksponatów oraz zbierający i prezentujący dane o stanie eksponatów i ich ew. awariach.
Ogłoszenie o przetargu poprzedził dialog techniczny z udziałem kilkunastu firm polskich i zagranicznych, który pomógł w określeniu przedmiotu zamówienia i umożliwił zdobycie wiedzy niezbędnej do nabycia rozwiązań najnowocześniejszych i optymalnych z punktu widzenia obiektywnych potrzeb Morskiego Centrum Nauki.
Termin wykonania zamówienia: do 21 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Szczegóły na stronie internetowej: bip.centrumnauki.eu
Tam również: Koncepcja wystawy stałej z opisem ponad 200 eksponatów wraz z planem ich rozmieszczenia w budynku, Opis przedmiotu zamówienia, SIWZ, umowa.