Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie,
ul. Nad Duńczycą 1, 70-665 Szczecin

Dostępność architektoniczna

 • Budynek został przystosowany i umożliwia swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych. Dostępność wszystkich kondygnacji nadziemnych oraz podziemnych dla osób niepełnosprawnych realizowana jest przez windy osobowe. Pionowa obsługa komunikacji osobowej, w tym dla osób niepełnosprawnych odbywa się poprzez 4 dźwigi osobowe. W holu głównym znajdują się 2 windy osobowe, w strefie ekspozycyjnej 1 winda.
 • Dodatkowo na zewnątrz budynku znajduje się dźwig osobowy umożliwiający bezpośrednią komunikację z tarasem na dachu budynku. Wielkość kabin umożliwia przewóz chorych na noszach oraz osób niepełnosprawnych.
 • Wszystkie pomieszczenia zostały zaprojektowane jako przyjazne osobom niepełnosprawnym. W salach wielofunkcyjnych takich jak sala wykładowa oraz Planetarium znajdują się miejsca dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Winda w strefie ekspozycji umożliwia płynne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych bez konieczności opuszczanie strefy.
 • Cały budynek wyposażony jest również w oznakowanie dla osób niewidomych ? oznaczenia tyflograficzne na podłogach.
 • Infokioski mają oznakowania dla niewidomych.
 • W części ekspozycyjnej występuje 1 dźwig towarowy do przewozu dużych eksponatów i elementów wyposażenia budynku.
 • Na zewnątrz budynku funkcjonuje klatka schodowa zewnętrzna oraz dźwig osobowy dla bezpośredniej komunikacji z tarasem na dachu. Na każdym poziomie wystawy jest toaleta dla niepełnosprawnych przystosowana jednocześnie dla matki z dzieckiem.
 • W Planetarium znajduje się wejście na 2 wózki inwalidzkie.
 • Wewnątrz obiektu zaprojektowano 3 ewakuacyjne klatki schodowe. Spełniają one rolę dróg ewakuacyjnych z wyjściem na zewnątrz budynku.

Dostępność strony internetowej


Morskie Centrum Nauki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej
zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
bip.centrumnauki.eu
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 • Wszystkie elementy graficzne posiadają zwięzły tekst alternatywny (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik. Grafiki czysto dekoracyjne, posiadają ?pusty atrybut alt?.
 • Zastosowana minimalną ilość animacji oraz poruszających się tekstów. Strona nie posiada agresywnych i szybko animowanych.
 • Wszystkie pliki dźwiękowe (audycje, wywiady, wykłady) zostały uzupełnione o transkrypcję tekstową. Odtwarzacze plików zamieszczone na stronie dają się obsłużyć za pomocą klawiatury i są dostępne dla osób niewidomych.
 • Wszystkie pliki wideo są uzupełnione o napisy dla osób niesłyszących. Odtwarzacze są dostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury.
 • Pliki PDF, Word i inne popularne pliki do ściągnięcia są przygotowane jako dostępne. Pliki PDF powinny mieć strukturę, która pomaga osobom niewidomym przeglądanie takich dokumentów.
 • Teksty zamieszczone w serwisie są napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób, aby dostęp do nich miały mniej wykształcone osoby, a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Teksty są opublikowane w czytelny sposób ? podzielone na paragrafy, listy i inne sekcje; nie justowane do prawej strony; skróty literowe są rozwinięte w pierwszym wystąpieniu na każdej stronie. Tekst powinien jest uzupełniony o nagłówki (h1- h6), aby osoby niewidome mogły sprawnie przejść do interesującej ich sekcji.
 • Nawigacja (menu) jest spójna, logiczna i niezmienna w obrębie serwisu. Nawigacja w obrębie całego serwisu jest dostępna z poziomu klawiatury.
 • Wszystkie elementy aktywne, takie jak odnośniki, banery czy pola formularza posiadają wyraźny wizualny fokus (zwykle w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji po stronie klawiszem TAB).
 • Wszystkie odnośniki są unikalne i zrozumiałe, także poza kontekstem.
 • Utrzymany jest wysoki kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść (tekstów, linków, banerów).
 • Stronę pozwala na znaczące (co najmniej 200%) powiększenie narzędziami przeglądarki.
 • Wszystkie tytuły (tittle) stron są unikalne i informują o treści podstrony, na jakiej znajduje się użytkownik. Układ treści w tytule jest zbudowany wg schematu: [Tytuł podstrony] ? [Nazwa Instytucji].
 • Wszystkie podstrony są oparte o nagłówki. Nagłówki (h1-h6) są podstawowym sposobem porządkowania treści na stronie.
 • Do porządkowania treści w tekstach czy elementów nawigacji wykorzystano listy nieuporządkowane i uporządkowane.
 • Język strony oraz język fragmentów obcojęzycznych jest określony atrybutem lang.
 • Cytaty są odpowiednio wyróżnione ? co najmniej cudzysłowami.
 • Kod serwisu jest zgodny ze standardami i nie korzysta z tabel jako elementu konstrukcyjnego strony.
 • Tabele służące do przekazania danych są zbudowane w możliwie prosty sposób i posiadają nagłówki.
 • Wszystkie ramki są być odpowiednio zatytułowane.
 • Wszystkie skrypty i aplety są dostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury.
 • Formularze, są zbudowane zgodnie ze standardami. Wszystkie pola formularzy i przyciski są właściwie opisane.
 • Serwis jest dostępny w przeglądarkach i urządzeniach z wyłączoną obsługą CSS.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności


Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 09.05.2023 r.

 • Data publikacji strony internetowej: 26.05.2023 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.05.2023 r.

Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Kielczyk
 • E-mail: dostepnosc@centrumnauki.eu
 • Telefon: 797 781 495


Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.