Regulamin Wystawy Morskiego Centrum Nauki

§1
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie, zwane dalej „MCN”, określa zasady przebywania w MCN i zwiedzanie wystaw, zwanych dalej „Wystawami”.
 2. MCN ma swoją siedzibę przy ul. Nad Duńczycą 1 w Szczecinie.
 3. MCN jest otwarte od wtorku do niedzieli. Szczegółowe informacje dotyczące godzin otwarcia podane są do wiadomości na stronie internetowej organizatora https://centrumnauki.eu/ oraz w kasach przy wejściu głównym MCN.
 4. MCN zastrzega sobie prawo otwarcia i zamknięcia także w innych terminach niż określone w ust. 3 powyżej. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia znajdują się na stronie internetowej https://centrumnauki.eu/ oraz w kasach przy wejściu głównym MCN.
 5. W uzasadnionych przypadkach MCN zastrzega sobie prawo do tymczasowej zmiany zasad udostępniania poszczególnych atrakcji oraz wprowadzenia dodatkowych zasad w zakresie przebywania zwiedzających na terenie MCN. Informacje dotyczące wprowadzanych zmian podane zostaną na stronie internetowej 

§2
Zasady przebywania zwiedzających na terenie MCN

 1. Wejście na wystawy MCN jest odpłatne. Cennik oraz regulamin sprzedaży biletów znajduje się przy kasach biletowych MCN oraz na stronie internetowej https://centrumnauki.eu/
 2. W uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach, dyrektor MCN może podjąć decyzję o bezpłatnym zwiedzaniu obiektu przez grupy lub osoby indywidualne.
 3. Ze względów bezpieczeństwa liczba osób przebywających w budynku MCN jest ograniczona. W uzasadnionych przypadkach wejście do MCN może zostać czasowo wstrzymane.
 4. Bilet wstępu do MCN uprawnia do jednokrotnego wejścia na wystawy MCN. Opuszczenie terenu wystaw jest jednoznaczne z zakończeniem zwiedzania.
 5. Zakup biletu jest równoważny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku Zwiedzającego przez MCN, w tym w szczególności w zakresie działań marketingowych, promocyjnych i informacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami powszechnymi.
 6. Kasy zamykane są na godzinę przed zamknięciem MCN.
 7. Zwiedzanie ma charakter indywidualny, MCN nie zapewnia przewodników. Na terenie MCN nie mogą pracować przewodnicy zewnętrzni.
 8. Dzieci do 13. roku życia mogą przebywać na terenie MCN wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za swoich podopiecznych oraz za wyrządzoną przez nich szkodę.
 9. Plecaki, duże torby, walizki, parasole oraz okrycie wierzchnie należy zostać w szatni.
 10. Szatnia jest czynna w godzinach otwarcia MCN.
 11. MCN nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe i wrażliwe przedmioty pozostawione w odzieży lub plecakach i torbach oddanych do szatni, a także za rzeczy pozostawione bez opieki.
 12. W przypadku zgubienia kluczyka lub numerka do szatni pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 30,00 zł. 
 13. MCN zastrzega sobie prawo do wyłączenia dowolnej części terenu dla zwiedzających. Informacja o ograniczeniu dostępu zostanie podana do wiadomości zwiedzających w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed zakupem biletu wstępu.
 14. Wyłączenie dostępu do dowolnej części MCN lub wyłączenie części eksponatów nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części kosztów biletu.
 15. MCN zastrzega sobie prawo do wyłączenia eksponatów, które uległy uszkodzeniu. 
 16. Z wystaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i stosować się do zaleceń pracowników MCN.
 17. Z eksponatów na wystawach należy korzystać zgodnie z instrukcjami zawartymi w opisie stanowiska i według zaleceń pracowników MCN lub innych osób wyznaczonych przez MCN oraz zwracać uwagę na ostrzeżenia i komunikaty.
 18. MCN nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z niestosowanie się do zaleceń lub z niewłaściwego korzystania z eksponatów.
 19. Za uszkodzenie stanowiska, wynikłe z winy zwiedzającego, ponosi on odpowiedzialność materialną. Wysokość roszczenia wobec sprawcy uszkodzenia określa MCN, na podstawie kosztu przywrócenia stanowiska do pełnej sprawności. Za uszkodzenia dokonane przez osoby nieletnie odpowiedzialność ponoszą jego prawni opiekunowie.
 20. Awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia MCN należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom MCN.

§3
Zakazy

 1. Na terenie MCN zwiedzającym zakazuje się wszelkich czynności niebezpiecznych dla innych zwiedzających oraz wyposażenia MCN:
  • przenoszenia elementów wystaw MCN poza przeznaczone dla nich miejsca;
  • wynoszenie elementów wyposażenia MCN poza jego teren;
  • umyślne niszczenie elementów wyposażenia MCN;
  • wprowadzanie na teren MCN zwierząt, nie dotyczy psów przewodników i psów asystujących;
  • wnoszenia i spożywania alkoholu, korzystania ze środków odurzających, palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych;
  • przebywania pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających;
  • wnoszenia na teren MCN broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów;
  • wnoszenia i wprowadzania na teren MCN rowerów, hulajnóg, deskorolek, rolek lub innych podobnych urządzeń i jeżdżenia na nich;
  • spożywanie posiłków i napojów poza wyznaczonymi do tego miejscami, z zastrzeżeniem, że zakaz spożywania napojów nie dotyczy dzieci w wieku do 5. roku życia;
  • prowadzenia działalności handlowej, reklamowej oraz agitacji politycznej.

§4
Bezpieczeństwo

 1. Teren MCN objęty jest systemem monitoringu wizualnego oraz ochroną fizyczną.
 2. Obraz z kamer rejestrowany jest cyfrowo. Zapis z monitoringu może być wykorzystywany wyłącznie w celu ustalenia sprawców uszkodzeń wystaw, dewastacji budynków lub innych czynów zabronionych.
 3. Firma realizująca zadania ochrony MCN upoważniona jest do zapewnienia bezpieczeństwa oraz egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. MCN zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy osoby wchodzące na teren Wystaw nie wnoszą przedmiotów, o których mowa w §3 ust. 1 pkt. e)-g).
 5. Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby przebywające na terenie MCN zobowiązane są do jego bezzwłocznego opuszczenia najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracowników MCN i ochrony.
 6. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia osób zwiedzających, MCN zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług. Zwrot przysługuje, o ile wizyta na terenie Wystaw (zgodnie z godziną wstępu wskazaną na bilecie) trwała nie więcej niż dwie godziny. Zwroty dokonywane są na podstawie paragonu fiskalnego bądź faktury VAT lub innego dokumentu potwierdzającego zakup biletów, dostarczonego do MCN w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zdarzenia. Zgłoszenia przesłane do MCN po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

§4
Reklamacje

 1. Każdemu zwiedzającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem MCN.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: info@centrumnauki.eu lub listownie na adres, o którym mowa w §1 ust. 2. 
 3. MCN rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do zwiedzającego na adres podany przez niego w reklamacji.

§5
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://centrumnauki.eu/ oraz w kasach MCN.
 2. Wejście na teren budynków MCN oznacza akceptację oraz podporządkowanie się zapisom niniejszego Regulaminu.
 3. MCN nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo zwiedzających, którzy nie przestrzegają postanowień niniejszego Regulaminu. 
 4. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu lub niestosujące się do uwag i zaleceń pracowników MCN, lub innych wyznaczonych przez MCN osób, mogą zostać poproszone o natychmiastowe opuszczenie danego budynku.
 5. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące normy i przepisy prawa.
 6. MCN jest uprawnione do zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej https://centrumnauki.eu/ oraz w kasach MCN.