Regulamin korzystania z tarasu na dachu budynku Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie

§ 1

Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z tarasu na dachu budynku Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie, zwanego dalej ?Tarasem?.

§ 2

Znajdujące się na Tarasie urządzenia stanowią własność Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie.

§ 3 

Taras służy rekreacji i wypoczynkowi osób na nim przebywających.

§ 4

Taras na dachu budynku Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha dostępny jest dla zwiedzających w określonych dniach i godzinach określonych przez Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia podawane są na stronie internetowej https://centrumnauki.eu oraz przy wejściu do budynku Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie.

§ 5

Wszystkie osoby przebywające na Tarasie zobowiązane są do przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu oraz stosowania się do poleceń pracowników Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie oraz
pracowników ochrony.

§ 6

W uzasadnionych przypadkach Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie zastrzega sobie prawo do tymczasowej zmiany zasad udostępniania Tarasu oraz wprowadzenia dodatkowych zasad przebywania na Tarasie przez zwiedzających. Informacje dotyczące wprowadzanych zmian oraz aktualnie obowiązujących zasad korzystania z Tarasu podane zostaną na stronie internetowej https://centrumnauki.eu oraz przy wejściu do budynku Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie.

§ 7

Wejście na Taras możliwie jest jedynie przez zewnętrzną rampę budynku Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie (od strony ulicy Nad Duńczycą).

§ 8

Zakazy i ograniczenia wstępu na Taras Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie:

1. Wstęp na Taras nie jest możliwy w czasie burz, silnego wiatru oraz oblodzenia i zaśnieżenia powierzchni.

2. Na Tarasie może przebywać określona liczba osób. W przypadku przebywania na Tarasie maksymalnej dopuszczalnej liczby osób wejście kolejnych osób będzie możliwe na zasadzie rotacji.

3. Osoby z niepełnosprawnością, poruszające się na wózkach inwalidzkich, mogą wjeżdżać na Taras windą po uprzednim zgłoszeniu w Punkcie Informacyjnym znajdującym się na parterze budynku. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia podawane są na stronie internetowej https://centrumnauki.eu.

4. Osobom przebywającym na Tarasie zabrania się:

 1. wprowadzania zwierząt (poza psami-przewodnikami);
 2. niszczenia roślin i małej architektury;
 3. wychylania się przez balustrady;
 4. wchodzenia na barierki oraz rabaty kwiatowe;
 5. zrzucania/wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów przez barierki;
 6. wnoszenia i spożywania alkoholu, korzystania ze środków odurzających, palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych;
 7. wnoszenia na teren MCN broni, materiałów wybuchowych i innych  niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów;
 8.  wnoszenia i wprowadzania na teren MCN rowerów, hulajnóg, deskorolek, rolek lub innych podobnych urządzeń i jeżdżenia na nich;
 9. biwakowania,
 10. spożywanie posiłków i napojów poza wyznaczonymi do tego miejscami, z zastrzeżeniem, że zakaz spożywania napojów nie dotyczy dzieci w wieku do 5. roku życia
 11. prowadzenia działalności handlowej, reklamowej oraz agitacji politycznej.

5. Dzieci do ukończenia lat 13-tu mogą korzystać z Tarasu wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.

6. Bilety wstępu na Taras można kupić tylko i wyłącznie w kasie biletowej w budynku oraz w kasie samoobsługowej przy rampie zewnętrznej. Kasa nie zwraca pieniędzy za bilety niewykorzystane.

7. Zakup biletu na wystawę, do planetarium lub na zajęcia edukacyjne upoważnia do jednorazowego wejścia na Taras przez rampę zewnętrzną budynku Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie.

8. Zakupiony bilet należy zeskanować przy wejściu i wyjściu przez bramkę Tarasu.

9. Zakup biletu oraz wejście na Taras oznacza akceptację przez zwiedzających niniejszego regulaminu.

§ 9

Uzyskania zgody Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie wymaga:

 1. Organizacja na Tarasie imprez lub zgromadzeń,
 2. Prowadzenie na terenie Tarasu obserwacji lub badań naukowych,
 3. Przebywanie na terenie Tarasu poza wyznaczonymi godzinami funkcjonowania.

W celu uzyskania zgody na prze prowadzenie na Tarasie ww. działań należy przesłać, co najmniej 14 dni przed terminem planowanego wydarzenia, na adres biuro@centrumnauki.eu informacji odnośnie terminu planowanego wydarzenia, czasu jego trwania, charakteru i liczby uczestników.

§ 10


Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez osoby przebywające na Tarasie, wynikające z nieprzestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zapisów niniejszego regulaminu, a także za mienie wniesione lub pozostawione na Tarasie.

§ 11

Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie zastrzega sobie prawo do usunięcia z Tarasu osób nieprzestrzegających zapisów niniejszego regulaminu bądź niestosujących się do poleceń pracowników Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie lub pracowników ochrony.

§ 12

Regulamin obowiązuje od dnia 06.02.2024 r.