Regulamin sprzedaży biletów
Morskiego Centrum Nauki im. Prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie

§1
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady dotyczące internetowego zakupu biletów grupowych oraz indywidualnych na wystawę, wystawę czasową, do planetarium oraz pracowni w Morskim Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie zwanym dalej „MCN”.
 2. Zwiedzanie Wystawy MCN, udział w seansach w Planetarium oraz w zajęciach w pracowniach są odpłatne.
 3. W uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach, dyrektor MCN może podjąć decyzję o bezpłatnym zwiedzaniu obiektu przez grupy lub osoby indywidualne.
 4. Zakup biletów oznacza zaakceptowanie i stosowanie niniejszego regulaminu, regulaminu wystaw, planetarium, uczestnictwa w zajęciach dla grup zorganizowanych oraz regulaminów poszczególnych wydarzeń odbywających się w MCN. Regulaminy dostępne są na stronie internetowej www.centrumnauki.eu.
 5. Zakup biletów na wystawę i do planetarium stacjonarnie odbywa się w kasach MCN czynnych w następujących godzinach:
  • wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach od: 9:00-16:00,
  •  sobota, niedziela w godzinach 10:00-17:00.
 6. Aktualny grafik dni i godzin poszczególnych wejść na wystawę, seansów w planetarium oraz pozostałych wydarzeń podawany jest na stronie www.centrumnauki.eu.
 7. Aktualna oferta oraz cennik biletów udostępniane są na stronie internetowej www.centrumnauki.eu oraz w kasie MCN.
 8. Poprzez system sprzedaży online można kupić bilety indywidualne, ulgowe i grupowe na Wystawy, do Planetarium (filmy, pokazy, koncerty, wykłady) oraz inne wydarzenia odbywające się na terenie MCN.
 9. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w momencie sprzedaży. 
 10. Ceny biletów i ich rodzaje ustalane są na podstawie rozporządzenia wprowadzonego przez Dyrektora MCN.
 11. Potrzebę otrzymania faktury VAT dokumentującej zakup biletu należy zgłosić przed nabyciem biletu/ów.

§2
Zakup biletów on-line

 1. Każdy zakup biletów za pomocą strony internetowej wymaga uiszczenia opłaty poprzez dokonanie transakcji za pomocą systemu Przelewy24 w wysokości odpowiadającej pełnej kwocie wartości biletów. Podczas zakupu biletów należy dokonać wyboru dnia i godziny wizyty w MCN, rodzaju i ilości biletów, a następnie w formularzu wpisać wymagane dane.
 2. Opłaty należy dokonać w ciągu 15 minut od momentu zakończenia rezerwacji,
  za pomocą dostępnego systemu płatności elektronicznej. W przypadku nieuiszczenia opłaty we wskazanym terminie rezerwacja zostaje anulowana.
 3. Każdej transakcji zakupu biletów nadawany jest kod QR. Po przyjęciu płatności Kupujący otrzyma bilety drogą elektroniczną. Bilety można samodzielnie wydrukować lub wykorzystać jako obraz w komórce lub innym urządzeniu.
 4. Kupujący odpowiedzialny jest za prawidłowy wydruk biletów oraz ochronę biletów na swojej skrzynce pocztowej. Nie jest możliwe wysłanie biletu po raz kolejny.
 5. MCN zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitów biletów w ramach jednego zakupu, dostępnych dla Zwiedzających Wystawy oraz Planetarium. Jednorazowo można dokonać maksymalnie jednej transakcji na nie więcej niż 52 osoby na Wystawy oraz jednej transakcji na nie więcej niż 41 osoby do Planetarium.
 6. Brak możliwości zakupu biletu indywidualnego za pośrednictwem Systemu sprzedaży biletów online nie musi oznaczać braku biletów w kasie biletowej MCN.
 7. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha. Dane przetwarzane będą na potrzeby prowadzenia rezerwacji biletów i ich sprzedaż, zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

§3
Zakup biletu w kasach

 1. Kasy prowadzą sprzedaż biletów indywidualnych ulgowych i normalnych oraz grupowych na Wystawę i Planetarium.
 2. Sprzedaż biletów w kasach jest możliwa pod warunkiem ich dostępności.
 3. MCN zastrzega sobie prawo do wstrzymania sprzedaży biletów oraz całkowitego wstępu na teren Wystawy w związku z osiągnięciem limitu osób przebywających w budynku.
 4. Kasy przyjmują płatność w złotówkach oraz akceptują karty płatnicze (informacja o rodzajach akceptowanych kart płatniczych dostępna jest w kasach MCN). 

§4
Rodzaje biletów

 1. Bilety na Wystawy:
  • bilet normalny – przysługuje osobom pełnoletnim;
  • bilet ulgowy – przysługuje młodzieży szkolnej do 19. roku życia (uczniom po okazaniu legitymacji szkolnej), studentom i doktorantom do ukończenia 26. roku życia (po okazaniu legitymacji studenckiej lub doktoranckiej), emerytom i rencistom (po okazaniu u legitymacji ze zdjęciem lub w przypadku legitymacji bez zdjęcia – legitymacji i dokumentu tożsamości), seniorom powyżej 65. roku życia (po okazaniu dokumentu ze zdjęciem uprawniającego do zniżki) oraz osobom ze stwierdzoną niepełnosprawnością (po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji osoby niepełnosprawnej); w przypadku osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci do 16. roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością zakupienie biletu upoważnia do wejścia z asystentem osoby niepełnosprawnej, dla którego należy pobrać oddzielny bezpłatny bilet.
  • bilet grupowy dostępny tylko w sprzedaży on-line, przysługuje zorganizowanej grupie liczącej co najmniej 11 osób w tym jednego opiekuna. Na każde 10 płatnych biletów przysługuje jeden bezpłatny bilet dla opiekuna. 
  • bilet darmowy – przysługuje dzieciom do lat 3 wyłącznie w sprzedaży indywidualnej. Nie dotyczy biletów grupowych.
 2. Bilet do planetarium
  • bilet normalny – przysługuje osobom pełnoletnim;
  • bilet ulgowy – przysługuje młodzieży szkolnej do 19. roku życia (uczniom po okazaniu legitymacji szkolnej), studentom i doktorantom do ukończenia 26. roku życia (po okazaniu legitymacji studenckiej lub doktoranckiej), emerytom i rencistom (po okazaniu u legitymacji ze zdjęciem lub w przypadku legitymacji bez zdjęcia – legitymacji i dokumentu tożsamości), seniorom powyżej 65. roku życia (po okazaniu dokumentu ze zdjęciem uprawniającego do zniżki) oraz osobom ze stwierdzoną niepełnosprawnością (po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji osoby niepełnosprawnej); w przypadku osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci do 16. roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością zakupienie biletu upoważnia do wejścia z asystentem osoby niepełnosprawnej, dla którego należy pobrać oddzielny bezpłatny bilet.
  • bilet grupowy, przysługuje zorganizowanej grupie liczącej co najmniej 11 osób w tym jednego opiekuna. Na każde 10 płatnych biletów przysługuje jeden bezpłatny bilet dla opiekuna. 
 3. Bilet do pracowni dla grup zorganizowanych
  • Bilet przysługuje wyłącznie grupom zorganizowanym – możliwy jest zakup minimum 10 biletów a maximum 16 biletów
 4. Bilet łączony wystawa + pracownie
  • Bilet przysługuje wyłącznie grupom zorganizowanym – możliwy jest zakup minimum 10 biletów a maximum 16 biletów
 5. Bilet na inne wydarzenia
  • Zgodnie z regulaminem danego wydarzenia

§5
Wystawy

 1. Bilet uprawnia do wejścia na wystawy o konkretnej godzinie, z tym że realizacja biletu może nastąpić nie wcześniej niż 15 minut i nie później niż 30 min w stosunku do godziny, na jaką był on zakupiony. Za niewykorzystane bilety nie przysługuje zwrot pieniędzy, z wyjątkiem sytuacji, kiedy bilet nie został wykorzystany z winy MCN.
 2. MCN zastrzega sobie prawo do opóźnienia wejścia w stosunku do wyznaczonej na bilecie godziny w przypadku, gdy liczba osób na obiekcie przekroczy dopuszczalny limit.
 3. W przypadku niewykorzystania biletu wstępu na wystawy, nie przysługuje zwrot opłaty za bilet ani wymiana biletu na inny termin (tj. dzień, godzina).

§6
Planetarium

 1. Zakupiony bilet elektroniczny upoważnia do wstępu na seans o godzinie wskazanej na bilecie. Do sali projekcyjnej należy udać się najpóźniej 5 min przed rozpoczęciem seansu. W  przypadku spóźnienia na seans nie przysługuje zwrot opłaty za bilet ani wymiana biletu na inny seans
 2. W przypadku niewykorzystania biletu wstępu do Planetarium, nie przysługuje zwrot opłaty za bilet ani wymiana biletu na inny termin.

§7
Pracownie

 1. Zakupiony bilet elektroniczny upoważnia do wstępu na określone zajęcia. Na zajęcia należy stawić się 10 minut przed ich rozpoczęciem, w wyznaczonym miejscu. W przypadku spóźnienia nie będzie możliwości dołączenia do zajęć. Spóźnienie oraz niewykorzystanie biletu wstępu skutkuje brakiem zwrotu opłaty za bilet i jego wymiany na inny termin

§8
Zwroty

 1. Bilety indywidualne normalne i ulgowe oraz grupowe zakupione za pośrednictwem Systemu lub w Kasie MCN nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

§9
Reklamacje

 1. Składanie reklamacji płatności odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: info@centrumnauki.eu.
 2. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie usługi sprzedaży biletów wstępu niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
 3. Podstawy reklamacji nie może stanowić:
  • powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych; 
  • powoływanie się na okoliczności związane z działalnością banków lub instytucji rozliczeniowych;
  • inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania MCN nie odpowiada; 
 1. Reklamacja powinna być złożona w terminie 14 dni od dnia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. Reklamację złożoną po terminie pozostawia się bez rozpoznania, o czym kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony.
 2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 3. W przypadku niemożności załatwienia reklamacji w terminie określonym w ustępie 5, kupujący zostanie o tym poinformowany i podana zostanie przyczyna przedłużenia terminu oraz przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.
 4. W przypadku uznania reklamacji , Kupującemu przysługuje np. kolejny bilet lub zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaconych środków odbywa się przelewem na konto z którego dokonywana była płatność
 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, podane zostanie uzasadnienie decyzji.
 6. MCN nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo zgłoszone reklamacje przez Kupującego (tj. nieprawdziwe lub nieprawidłowe dane).

§10
Postanowienia końcowe

 1. MCN zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów potwierdzających przyznawane zniżki przed wejściem na teren wystawy lub do planetarium (np. legitymacje szkolne/studenckie, itp.). W przypadku zauważenia braku uprawnień do otrzymania zniżki pracownicy MCN mają prawo odmówienia wstępu.
 2. MCN zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia usługi sprzedaży internetowej celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
 3. MCN zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości na stronie internetowej www.centrumnauki.eu.
 4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia „Regulaminu Zwiedzania Morskiego Centrum Nauki”, „Regulaminu Planetarium” oraz regulaminów poszczególnych atrakcji/imprez, na jakie dokonywany jest zakup biletów.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 10.09.2023