Regulamin Planetarium
Morskiego Centrum Nauki im. Prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie

§1
Postanowienia ogólne

 1. Planetarium jest częścią Morskiego Centrum Nauki.
 2. Planetarium czynne jest od wtorku do niedzieli.
 3. Wszelkie informacje odnośnie planowanego repertuaru, godzin pokazów i ewentualnych zmian w funkcjonowaniu Planetarium podawane są na stronie www.centrumnauki.eu
 4. Zakup biletu wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 5. Nieprzestrzeganie Regulaminu stanowi podstawę do wyproszenia z terenu Planetarium osoby naruszającej postanowienia regulaminu. W takiej sytuacji zwrot opłaty za bilet nie przysługuje. 

§ 2
Zasady przebywania na terenie Planetarium

 1. Wejście do planetarium możliwe jest tylko za okazaniem ważnego biletu.
 2. W uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach, dyrektor MCN może podjąć decyzję o bezpłatnym zwiedzaniu obiektu przez grupy lub osoby indywidualne.
 3. W seansach mogą brać udział dzieci od 5 roku życia.
 4. Dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia mogą przebywać na terenie Planetarium wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 5. Grupy zorganizowane dzieci i młodzieży mogą przebywać na terenie Planetarium z co najmniej jednym pełnoletnim opiekunem. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za wyrządzone przez nich szkody.
 6. Plecaki, torby, okrycia wierzchnie, oraz parasole należy pozostawić w szatni.
 7. Planetarium nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.
 8. Wszelkie awarie, uszkodzenia, lub zniszczenia wyposażenia Planetarium należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze.
 9. Osoby przebywające na terenie Planetarium zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, oraz do podporządkowania się poleceniom obsługi.
 10. W przypadku odwołania, albo trwałego przerwania seansu w wyniku awarii technicznej przysługuje prawo do zwrotu opłaty za bilet.
 11. Jeśli awaria techniczna przerwała seans, ale możliwe jest jego niezwłoczne wznowienie i dokończenie, zwrot biletu nie przysługuje. 
 12. W uzasadnionych przypadkach Planetarium zastrzega sobie prawo do tymczasowej zmiany zasad uczestnictwa w seansach oraz wprowadzenia dodatkowych zasad przebywania w Planetarium.
 13. Zakup biletu jest równoważny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku Zwiedzającego przez MCN, w tym w szczególności w zakresie działań marketingowych, promocyjnych i informacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami powszechnymi.

§ 3
Szczegółowe zasady dotyczące udziału w seansie

 1. Uprasza się o stawienie się na seans minimum 5 minut przed jego rozpoczęciem. Seans rozpoczyna się o godzinie wskazanej na bilecie.
 2. Po rozpoczęciu seansu nie ma możliwości wejścia do sali projekcyjnej.
 3. Z uwagi na komfort pozostałych widzów, zaleca się nie opuszczać sali projekcyjnej w trakcie trwania seansu. Po opuszczeniu sali nie ma możliwości powrotu do niej, jest to jednoznaczne z zakończeniem uczestnictwa w seansie, bez prawa do żądania zwrotu opłaty za zakup biletu.
 4. Pokazy odbywają się w całkowitej ciemności.
 5. Uczestnictwo w seansie jest bezpieczne dla osób z rozrusznikami serca.
 6. Prezentowane seanse dostarczają wielu intensywnych bodźców wizualnych i słuchowych, co może być niewskazane dla osób z niektórymi schorzeniami (np. z epilepsją, chorobami błędnika). Osoby takie uczestniczą w pokazach na własną odpowiedzialność.
 7. Planetarium dysponuje dwoma miejscami dla wózków inwalidzkich. Osoby na wózkach mogą uczestniczyć w seansie bez konieczności przesiadania się na fotel. Obsługa sali planetarium wskaże miejsce ustawienia wózka inwalidzkiego.

§ 4
Zakazy obowiązujące na terenie Planetarium

 1. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wprowadzania na teren Planetarium wózków dziecięcych, hulajnóg, rowerów, deskorolek.
 2. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Planetarium, za wyjątkiem psów przewodników i psów asystujących.
 3. W sali planetarium zabrania się:
  • używania telefonów komórkowych, tabletów, laptopów;
  • korzystania z jakichkolwiek urządzeń emitujących światło;
  • spożywania jedzenia i picia napojów;
  • wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających, palenia tytoniu i korzystania z papierosów elektronicznych;
  • wnoszenia broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów;
  • dotykania wyposażenia technicznego i elektronicznego, a także niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia;
  • rejestracji dźwięku i obrazu w trakcie seansów;
  • przebywania pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających;
  • prowadzenia działalności handlowej, reklamowej lub agitacji politycznej.
 4. Osoby będące pod wpływem alkoholu, zakłócające przebieg pokazu (np. hałasujące, używające urządzeń emitujących światło, zachowujące się w sposób agresywny lub wulgarny), mogą zostać poproszone o opuszczenie sali projekcyjnej. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot opłaty za bilet.

§ 5
Wypożyczanie sprzętu

 1. Seanse w językach obcych:
  • Istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia słuchawek umożliwiających odsłuchanie ścieżki audio w językach obcych. Informacje o wersjach językowych seansów dostępne są na stronie www.centrumnauki.eu
  • Chęć wypożyczenia słuchawek należy zgłosić obsłudze Planetarium zaraz po wejściu do sali.
  • Słuchawki po seansie należy zwrócić obsłudze sali planetarium przy wyjściu.
 2. Seanse w wersji 3D:
  • Okulary 3D, niezbędne do właściwego odbioru seansów w wersji 3D, rozdawane są widzom bezpośrednio przed seansem.
  • Osoby wychodzące z seansu zobowiązane są do zwrotu okularów obsłudze Planetarium przed opuszczeniem sali.
  • Rozmiar okularów 3D przeznaczony jest dla osób powyżej 10 roku życia. Młodsze dzieci wchodzą na pokaz na życzenie opiekuna, Planetarium nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności związane z rozmiarem okularów.
 3. W przypadku zniszczenia, lub uszkodzenia powierzonego sprzętu, widz będzie zobowiązany do zwrotu jego wartości w wysokości:
  • Słuchawki – 1200 zł
  • Okulary 3D – 500 zł

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Morskiego Centrum Nauki www.centrumnauki.eu,  oraz w kasach Morskiego Centrum Nauki.
 2. Planetarium zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Aktualna wersja zostanie upubliczniona na stronie www.centrumnauki.eu