Wyciąg z Polityki ochrony danych osobowych Morskiego Centrum Nauk im. prof. im. Jerzego Stelmacha

Regulamin monitoringu wizyjnego 
Morskiego Centrum Nauki im. Prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie

I. Zakres przedmiotowy i podmiotowy monitoring

 1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego Morskiego Centrum Nauki im. Prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie, zwanego dalej również MCN, miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 2. Monitoring wizyjny prowadzony jest  z poszanowaniem zasad ochrony danych osobowych, w odniesieniu do osób, których wizerunki mogłyby być przetwarzane w ramach rejestracji obrazu.

II. Podstawowe pojęcia

 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o RODO oznacza to wskazane przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s. 1 ze zm.);
 2. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie, ul. Nad Duńczycą 1 w Szczecinie.
 3. Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, dane o lokalizacji, wizerunek;
 4. IOD to Inspektor Ochrony Danych, powoływany przez Administratora na podstawie art. 37 RODO;
 5. Monitoring oznacza odbiór i rejestrację obrazu, przy czym odbiór obrazu następuje 
  z przestrzeni pochodzącej z pola widzenia kamer;
 6. Przetwarzanie danych osobowych to operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

III. Cel, zakres, przechowywanie zapisów monitoringu

 1. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest promocja działalności MCN, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrona osób i mienia oraz ochrona przeciwpożarowa na terenie infrastruktury obiektu.
 2. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:
  • obiekt MCN jako całość odnoszącą się do obszaru budynku (m.in. wejście/wyjście 
   z budynku,  korytarze, klatki schodowe, sale wystawowe, kasa, serwerownia),
  • obszar wokół obiektu (chodniki, parking).
 3. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 4. Rejestracji i zapisu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 5. System monitoringu w obiekcie MCN składa się z:
  • kamer rejestrujących zdarzenia w obszarze objętym monitoringiem w rozdzielczości umożliwiającej identyfikację osób;
  • urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz;
  • monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.
 6. Przy wejściach do obiektu MCN oraz pomieszczeń objętych zasięgiem umieszcza się tabliczkę zawierającą piktogram kamery oraz informację o administratorze systemu monitoringu.
 7. Klauzulę informacyjną określoną przez art. 13 oraz w związku z art. 14 ust. 5 pkt. b) RODO publikuje się na stronie internetowej MCN, BIP MCN oraz udostępnia w sekretariacie MCN.
 8. Rejestrator wraz z ekranem monitorującym znajdują się w pomieszczeniach, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. Dostęp do bieżącego podglądu monitoringu mają pracownicy firmy świadczącej usługi ochrony osób i mienia na podstawie zawartej w tym przedmiocie umowy.

IV. Udostępnianie zapisów monitoringu

 1. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie:
  • uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności służbowych, na ich pisemny wniosek. 
  • osobom, których dane dotyczą, przy czym nie udostępnia się nagrań osobom fizycznym, w zakresie w jakim mogłoby to naruszyć prawa i wolności osób trzecich. 
 2. Okres przechowywania danych z monitoringu wynosi do 3 miesięcy, w zależności od ustawień poszczególnych wideorejestratorów. Po wskazanym okresie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.
 3. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków osób fizycznych, uprawnionych organów oraz kierownika jednostki, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
 4. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Dyrektora MCN z wnioskiem o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie okresu ich przechowywania określonego w ust 1. 
  • Wniosek należy złożyć w siedzibie MCN, w terminie do 3 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora. 
  • Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce oraz przybliżony czas zdarzenia. 
  • Wzór wniosku o zabezpieczenie nagrania z monitoringu wizyjnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 5. Upoważniona osoba sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek organu lub osoby zainteresowanej.
 6. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu przez Inspektora Ochrony Danych MCN.
 7. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc i udostępniana jest jedynie uprawnionym organom, o których mowa w ustępie 11 Regulaminu. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 1 miesiąca kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.
 8. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 9. Dane zarejestrowane na nośniku podlegają ochronie i nie stanowią informacji publicznej.

Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w przypadkach, gdy prawną podstawę stanowi: wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą; podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia, wykonania lub egzekwowania zawartych umów; wypełnianie ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa lub wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym; ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą; realizacja uzasadnionych prawnie interesów Administratora lub strony trzeciej, w szczególności związanych z organizacją działalności i realizacją zadań Administratora.

Podawanie danych Administratorowi, jest co do zasady dobrowolne. Obowiązek podania danych może wynikać jedynie z przepisu powszechnie obowiązującego prawa.

Niepodanie danych w zależności od podstawy prawnej i okoliczności może powodować brak możliwości lub odmowę realizacji celu bądź niewłaściwą lub w innym zakresie realizację celu,
w którym są pozyskiwane.

Dane nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są poddawane profilowaniu ani nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe są przechowywane jedynie przez okres konieczny do realizacji celu, w którym zostały pozyskane, okres objęty udzieloną zgodą oraz okres wynikający z przepisów prawa, w tym wynikający z okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz okresu przechowywania wynikającego
z Instrukcji Kancelaryjnej.

Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo do: przejrzystej i wolnej od opłat informacji oraz dalszej komunikacji w sprawie przetwarzania jej danych; dostępu do tych danych, ich sprostowania
i uzupełniania; domagania się ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją sprzeciwu wobec ich przetwarzania w ramach zadań realizowanych przez Administratora w interesie publicznym bądź niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią oraz w każdym przypadku przetwarzania jej danych do celów marketingu bezpośredniego w tym korzystania z newslettera; uzyskania informacji o ewentualnych odbiorcach jej danych; prawo do przenoszenia swoich danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany
w związku z udzieloną zgodą lub zawartą z Administratorem umową oraz prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub dalej przetwarzanych w oparciu o inną podstawę prawną.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione odbiorcom jedynie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulujących ochronę danych osób fizycznych, ich ujawniania oraz powierzania do przetwarzania w związku z organizacją działalności i realizacją zadań Administratora. Co do zasady dane mogą być powierzone do przetwarzania jedynie podmiotom związanym
z Administratorem wiążącym prawnie instrumentem gwarantującym bezpieczeństwo tych danych.

Organem właściwym w sprawach skarg dotyczących ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.giodo.gov.pl.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych Morskiego Centrum Nauk im. prof. im. Jerzego Stelmacha w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest dostępny pod adresem podanym na wstępie.