Zarządzenie  Nr  1/2023

Dyrektora Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie
z dnia 10 stycznia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udostępniania powierzchni w budynku Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie”

§ 1

Zatwierdzam do stosowania Regulamin udostępniania powierzchni w budynku Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.       

§ 2 

      Uchyla się Zarządzenie nr 3/2022 z dnia 12 sierpnia  2022 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu wynajmowania pomieszczeń”, „Cennika wynajmu pomieszczeń” oraz „Wzoru umowy najmu pomieszczeń” w Morskim Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha – tekst jednolity.

 § 3

Realizację niniejszego zarządzenia powierza się pracownikowi realizującemu zadania związanie z udostępnianiem pomieszczeń  oraz głównemu księgowemu. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania. 

Załącznik nr 1 do zarządzenia – „Regulamin udostępniania powierzchni w budynku Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie

Załącznik nr 2 do zarządzenia – „Cennik udostępniania powierzchni w budynku MCN”

Załącznik nr 3 do zarządzenia – „Formularz udostępnienia powierzchni”

Załącznik nr 4 do zarządzenia – „Umowa udostępnienia powierzchni”