Regulamin działalności Dziecięcego Uniwersytetu im. prof. Jerzego Stelmacha – Szczecińska Szkoła Jungów
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie ul. nad Duńczycą 1, 70-655 Szczecin będące samorządową instytucją kultury Województwa Zachodniopomorskiego, zwane dalej Organizatorem, realizuje projekty popularyzujące naukę, w tym projekt pod nazwą Dziecięcy Uniwersytet im. prof. Jerzego Stelmacha – Szczecińska Szkoła Jungów, zwany dalej Uniwersytetem.

§ 2 Cele i zadania Uniwersytetu

 1. Działalność Uniwersytetu skupia się na rozwijaniu i poszerzaniu wiedzy oraz zainteresowań uczestników w obszarze wielu dziedzin nauki w szczególności w obszarze nauk o morzu i żeglarstwie.
 2. Celem działania Uniwersytetu jest:
  • rozwijanie pasji oraz wzbogacanie zainteresowań, wiedzy i umiejętności;
  • zaspokajanie ciekawości poznawczej i inspirowanie do odkrywania nowych obszarów zainteresowań;
  • popularyzacja nauki;
  • promocja działań Organizatora.
 3. Program Uniwersytetu przeznaczony jest dla dzieci w wieku 9-12 lat, zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Program wykładów i warsztatów dostosowany jest do wieku, możliwości poznawczych i zainteresowań dzieci.

§ 3 Organizacja działań Uniwersytetu

 1. Organizator komunikuje się z uczestnikami Uniwersytetu poprzez stronę internetową: www.centrumnauki.eu oraz za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek śledzić informacje udostępniane za pośrednictwem narzędzi, o których mowa w ust.1.
 3. Każdy uczestnik Uniwersytetu otrzymuje kartę ocen, którą zobowiązany jest posiadać podczas zajęć.
 4. Uniwersytet prowadzi zajęcia w cyklach rocznych, zwanych rokiem akademickim.
 5. Zajęcia odbywają się w miesiącach listopad czerwiec, w soboty (w szczególnych przypadkach niedziele), jeden raz w miesiącu, w Morskim Centrum Nauki, w salach uczelni wyższych, instytucjach kultury, miejscach wiedzy oraz innych zgodnie z ideą uniwersytecką i dotyczą różnych dziedzin nauki.
 6. Nauczanie na Uniwersytecie jest zorganizowane w formie zajęć edukacyjnych m.in. wykładów, warsztatów, pokazów, seminariów i wycieczek.
 7. Zajęcia edukacyjne odbywają się na terenie Szczecina i jego okolic. Uczestnicy są informowani o terminie i miejscu planowanych zajęć z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W szczególnych  przypadkach, z uwagi na specyfikę danych zajęć, informacja o miejscu zostaje podana do wiadomości w wiadomości e-mail z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
 8. Organizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach możliwość zmiany terminu przeprowadzenia zajęć, o czym uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.
 9. Wszelkie informacje dotyczące poszczególnych zajęć Uniwersytetu zamieszczane są na stronie internetowej www.centrumnauki.eu. Na tej samej stronie internetowej będą prezentowane relacje z zajęć, które mogą mieć formę:opisu zajęć, fotogalerii z zajęć, filmów z zajęć, transmisji on-line z zajęć i innych treści wykorzystywanych w sieci Internet. W związku z tym każdy uczestnik, rodzic/opiekun prawny akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na rejestrację zajęć, w których uczestniczy w postaci filmów i zdjęć oraz prezentację ich w sieci Internet i transmitowanie ich on-line.
 10. Organizator ma prawo wykorzystywać materiały wymienione w ust. 9 w celach promocyjnych we wszystkich rodzajach mediów, w szczególności w sieci Internet.

§ 4 Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja na Uniwersytet prowadzona jest w terminie wyznaczonym przez Organizatora. Informacje o terminie rekrutacji na dany rok będą zamieszczone na stronie w październiku najpóźniej w listopadzie.
 2. Postępowanie rekrutacyjne na Uniwersytet przebiega dwuetapowo.
 3. Planowana liczba uczestników podana zostanie do wiadomości w chwili rozpoczęci naboru.
 4. Pierwszy etap polega na zgłoszeniu chęci uczestnictwa w terminie określnym zgodnie z ust. 1 na adres mailowy uniwersytet@centrumnauki.eu.  W zgłoszeniu mailowym dokonanym przez rodzica/opiekuna prawnego powinny zostać zawarte dane dziecka i rodzica/opiekuna prawnego: imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia dziecka oraz dodatkowe informacje (np. zainteresowania dziecka, osiągnięcia szkolne i pozaszkolne dziecka). Imię i nazwisko rodzica/opiekuna, telefon rodzica/opiekuna, adres do korespondencji (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość).
 5. W drugim etapie odbędzie się losowanie uczestników spośród złożonych zgłoszeń, z zastrzeżeniem ust. 6. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń niż planowana liczba miejsc drugi etap rekrutacji zostanie pominięty.
 6. Zgłoszenia dzieci, które uczestniczyły w zajęciach Uniwersytetu w przeciągu trzech lat od danego naboru będą brane pod uwagę jedynie w przypadku mniejszej liczby zgłoszeń niż planowana liczba miejsc.
 7. Po wyczerpaniu limitu miejsc, tworzona jest lista rezerwowa, z której to kwalifikowani są uczestnicy w przypadku zwolnienia miejsc.
 8. Osoby, które wysłały zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4 zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji tj. o przyjęciu na zajęcia lub o wpisaniu na listę rezerwową za pośrednictwem wiadomości e-mail. 
 9. W przypadku pojawienia się wolnych miejsc przystąpienie do zajęć proponowane będzie w pierwszej kolejności osobom z listy rezerwowej.
 10. Warunkiem uczestnictwa będzie terminowe uiszczenie opłaty, o której mowa w § 5 Regulaminu.
 11. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci pozostającymi pod stałą opieką lekarską oraz opieką poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych podobnych placówek zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu Organizatorowi niezwłocznie przy zapisie, drogą mailową na adres e-mail Organizatora podany na stronie www.centrumnauki.eu Z uwagi na fakt, iż Organizator posiada ograniczone zasoby i możliwości opieki nad uczestnikami oraz w trosce o bezpieczeństwo i sprawny przebieg zajęć, Organizator podejmuje każdorazowo indywidualną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu takiego kandydata, po uprzednim kontakcie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dziecka wymagającego szczególnej opieki, której Organizator nie byłby w stanie zapewnić.
 12. Rodzice dzieci o szczególnych potrzebach zdrowotnych (np. cukrzyca, epilepsja) zobowiązani są poinformować Organizatora o ewentualnych potrzebach zdrowotnych.

§ 5 Opłaty

 1. Udział w zajęciach Uniwersytetu jest odpłatny. Całość wpływów przeznaczona jest na realizację działań Uniwersytetu.
 2. Wysokość opłat oraz termin zapłaty każdorazowo ogłaszane są na stronie internetowej wraz z uruchomieniem rekrutacji.
 3. Uniwersytet nie zwraca opłat za zajęcia, na których dziecko nie było obecne.

§ 6 Zasady obowiązujące na zajęciach

 1. Z uwagi na fakt, iż wykłady odbywają się tylko w jednym terminie, nie ma możliwości ich odrobienia.
 2. Uczestnicy zobowiązani są przybyć na zajęcia na czas oraz dostosować się do poleceń prowadzących zajęcia, organizatorów i opiekunów.
 3. Organizator zapewnia materiały pomocnicze niezbędne do prowadzenia zajęć.
 4. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia opieki podczas trwania zajęć i wykładów (za wyjątkiem wycieczek naukowych, stosownie do postanowień ust. 7). Odpowiedzialność Organizatora za opiekę kończy się z chwilą zakończenia zajęć przez prowadzącego.
 5. W czasie zajęć nie wolno samowolnie opuszczać sal wykładowych/warsztatowych.
 6. Po zajęciach dzieci odbierane są przez rodziców/opiekunów z budynku lub innego ustalonego wcześniej miejsca, w którym odbywały się zajęcia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce po zakończeniu zajęć, jak również nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.
 7. W wycieczkach naukowych dzieci uczestniczą wraz ze swoim rodzicem/opiekunem. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia prowadzącego merytorycznie zajęcia. Opiekę zobowiązują się zapewnić rodzice i/lub opiekunowie.
 8. W przypadku rażącego naruszania przez dziecko zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia dziecka z listy uczestników.
 9. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody wynikające ze zniszczeń spowodowanych przez dziecko, do których doszło na terenie obiektów, w których prowadzone są zajęcia.

§ 7 Zaliczenie roku akademickiego

 1. Wszyscy uczestnicy, którzy uzyskają 60% frekwencję, na zakończenie roku akademickiego otrzymują świadectwo uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu.

§ 8 Rezygnacja z zajęć na Uniwersytecie

 1. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zajęciach Uniwersytetu, nie przysługuje zwrot opłaty za zajęcia.
 2. Rodzic/opiekun prawny uczestnika  informuje Organizatora Uniwersytetu o rezygnacji z udziału drogą elektroniczną na adres mailowy: uniwersytet@centrumnauki.eu.

§ 9 Odwołanie zajęć przez Uniwersytet

 1. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora. Zajęcia mogą zostać odwołane, w szczególności gdy:
  • wykładowca/prowadzący odwoła zajęcia,
  • na organizację zajęć nie pozwolą warunki pogodowe.
 2. Informacja o odwołaniu zajęć będzie przesyłana drogą mailową.
 3. W razie odwołania zajęć Organizator deklaruje możliwość zorganizowania zajęć w późniejszym terminie.

§ 10 Procedura reklamacyjna

 1. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu należy składać pocztą elektroniczną na  następujący adres e-mail uniwersytet@centrumnauki.eu. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
  Wszelka korespondencja reklamacyjna będzie przekazywana przez Organizatora na adres korespondencyjny lub adres elektroniczny Rodzica/Opiekuna Prawnego podany w zgłoszeniu na zajęcia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 1 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
 3. Organizator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 4. W razie braku porozumienia – spory rozstrzygać będą właściwe rzeczowo sądy powszechne w Szczecinie.

§ 11 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Nad Duńczycą 1.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Danych, z którym można się skontaktować na adres e-mail iod@centrumnauki.eu, telefonicznie lub listownie na adres Administratora.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skutecznego zawarcia i wykonania zobowiązań wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. o ile są niezbędnie do skutecznego wykonania postanowień niniejszego Regulaminu lub na wniosek osoby, której dane dotyczą podjęcia działań zmierzających do jego zastosowania.
 5. Administrator może udostępnić niezbędne dane:
  • Upoważnionym pracownikom administratora,
  • Podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora,
  • Podmiotom upoważnionym na mocy prawa, w szczególności organom kontrolnym.
  • Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres archiwizacji zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną MCN określoną na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.
  • Otrzymane dane nie będą przetwarzane za pomocą narzędzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 1. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
  • Dostępu do swoich danych osobowych;
  • Żądania ich sprostowania;
  • Żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 2. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przekazujący dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Pełna klauzula informacyjna RODO dostępna w siedzibie oraz na stronie internetowej Administratora; https://centrumnauki.eu/polityka-prywatnosci/

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Fakt przystąpienia do uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu oznacza, iż uczestnik/rodzic/opiekun prawny akceptuje również wszelkie informacje organizacyjne dotyczące zajęć pojawiające się na stronie internetowej Uniwersytetu.
 2. Przesłanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata maila ze zgłoszeniem oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego akceptację.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu komputerowego uczestnika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu wirusami.
 4. W uzasadnionych przypadkach, Organizator zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, , co ogłaszać będzie każdorazowo na stronie internetowej Uniwersytetu, pod adresem www.centrumnauki.eu. W przypadku niezaakceptowania zmienionych postanowień Regulaminu, uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z dalszego udziału w zajęciach oraz proporcjonalny zwrot uiszczonej opłaty.
 5. Regulamin w aktualnym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 30.10.2023.