Półkolonie
w Morskim Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem półkolonii jest Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie (70-655) przy ul. Nad Duńczycą 1, NIP: 9552447181(dalej: ?MCN?).
 2. Udział w półkolonii jest odpłatny.
 3. Zapis na półkolonie oznacza zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu (dalej: ?Regulamin?).
 4. Celem półkolonii jest:
  a) stworzenie dzieciom warunków do ciekawego i aktywnego spędzania wolnego czasu;
  b) kształtowanie umiejętności współżycia w grupie oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych;
  c) pokazanie, że nauka i sztuka współtworzą kulturę i cywilizację, dopełniają się;
  d) wspieranie odkrywania świata z wykorzystaniem naukowych narzędzi oraz pobudzanie do aktywnego działania.
 5. Akceptując zapisy Regulaminu rodzice/ opiekunowie prawni wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie w celach promocyjnych przez MCN danych osobowych podanych w karcie kwalifikacyjnej, która wypełniana jest przed rozpoczęciem półkolonii oraz danych podanych przy zgłoszeniu.
 6. Akceptując zapisy Regulaminu rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego podczas zajęć. Wizerunek może być rozpowszechniany poprzez umieszczenie na stronach www organizatora, kanale YouTube, platformach streamingowych, profilach na mediach społecznościowych w tym Facebook lub Instagram. Udzielone prawo wykorzystania wizerunku dotyczy wyłącznie wykorzystania w sposób wskazany powyżej, jest nieograniczony terytorialnie i zostaje udzielone na okres 3 lat od dnia utrwalenia.

§2 Czas, miejsce i sposób realizacji półkolonii

 1. Półkolonia trwa 5 dni i odbywa się na terenie Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie (70-655) przy ul. Nad Duńczycą 1.
 2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godziny 7:30 do 16:30.
 3. Organizator półkolonii zapewnia uczestnikom dwudaniowy obiad lub suchy prowiant w trakcie całodniowych wycieczek, zgodny z menu przedstawionym pierwszego dnia półkolonii oraz nieograniczony dostęp do wody. Organizator nie zapewnienia diety dostosowanej do indywidualnych potrzeb uczestnika.
 4. Półkolonią kieruje kierownik wypoczynku.
 5. Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie zajęć.

§ 3 Warunki uczestnictwa w półkolonii

 1. Uczestnikiem półkolonii może być dziecko w wieku 7-13 lat, którego rodzic/opiekun prawny uiści opłatę za półkolonie, zapozna się z Regulaminem oraz najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem wypoczynku złoży wypełnioną kartę kwalifikacyjną.
 2. Rodzic/ opiekun prawny ma obowiązek poinformować MCN o specjalnych potrzebach, zaburzeniach lub uwarunkowaniach uczestnika na karcie kwalifikacyjnej. W przypadku niepoinformowania istotnych informacji związanych z uczestnictwem dziecka w półkolonii dziecko może zostać skreślone z listy uczestników w trakcie trwania półkolonii bez możliwości zwrotu opłaty.
 3. W przypadku uczestników o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności i stanu zdrowia, przed zapisaniem dziecka na półkolonię należy skontaktować się z kierownikiem wypoczynku mailowo: polkolonia@centrumnauki.eu. Z uwagi na fakt, iż Organizator posiada ograniczone zasoby i możliwości opieki nad uczestnikami oraz w trosce o bezpieczeństwo i sprawny przebieg zajęć, Organizator podejmuje każdorazowo indywidualną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu takiego kandydata, po uprzednim kontakcie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia uczestnika wymagającego szczególnej opieki, której Organizator nie byłby w stanie zapewnić.
 4. Podczas każdej półkolonii, kierownik wypoczynku dokonuje podziału uczestników na mniejsze grupy. Kryterium podziału jest m.in. wiek.
 5. Wszelkie informacje dotyczące półkolonii (m.in. program, terminy, koszt) zamieszczone będą na stronie internetowej www.centrumnauki.eu.
 6. Dodatkowe informacje na temat półkolonii można uzyskać mailowo pod adresem polkolonia@centrumnauki.eu.
 7. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 7:30 do godz.16.30. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do punktualnego odbioru uczestnika
  z miejsca wypoczynku.
 8. Rodzic/prawny opiekun jest odpowiedzialni za bezpieczną drogę uczestnika z domu do Pracowni Edukacyjnej Morskiego Centrum Nauki i z powrotem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce po zakończeniu zajęć, jak również nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.
 9. W przypadku wyrażenia zgody na samodzielny powrót uczestnika do domu rodzic/ prawny opiekun zobowiązany jest do przekazania MCN oświadczenia obejmującego taką zgodę.

§ 4 Opłaty

 1. Udział w półkolonii jest odpłatny.
 2. Wysokość opłat ogłoszony zostanie na stronie internetowej wraz z uruchomieniem sprzedaży biletów.
 3. Zgłoszenie na półkolonie jest jednoznaczne z kupnem biletu i odbywa się wyłącznie za pomocą strony internetowej www.centrumnauki.eu.
 4. Opłata za półkolonie nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Dotyczy to zarówno rezygnacji jaki i pojedynczych dni nieobecności.
 5. Zwrot dopuszczalny jest jedynie w przypadku braku możliwości przeprowadzenia półkolonii z przyczyn leżących po stronie Morskie Centrum Nauki.

§ 5 Prawa i obowiązki uczestnika półkolonii oraz rodzica/ opiekuna prawnego

 1. Uczestnik półkolonii ma prawo do:
  a) bezpiecznego, spokojnego i radosnego wypoczynku;
  b) udziału we wszystkich zajęciach programowych;
  c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii;
  d) zwracania się ze wszystkimi problemami do wychowawcy,;
  e) pochwał i wyróżnień ze strony wychowawców.
 2. Uczestnik półkolonii ma obowiązek:
  a) uczestnictwa we wszystkich zajęciach i wycieczkach programowych o ile nie zostanie zwolniony przez rodzica/opiekuna prawnego;
  b) punktualnego stawiania się na zajęciach;
  c) dbałości o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu pobytu;
  d) nie oddalania się od grupy bez wiedzy wychowawcy;
  e) stosowania się do regulaminów przedstawionych przez wychowawcę wypoczynku lub kierownika;
  f) zachowywania się z szacunkiem wobec wychowawców oraz kolegów i koleżanek;
  g) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie zauważenia zagrożenia dla życia lub zdrowia,
  h) natychmiastowego poinformowania o tym wychowawcy lub kierownika;
  i) dbać o powierzony sprzęt i korzystać z niego zgodnie z przeznaczeniem (za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialny jest rodzic/opiekun prawny);
  j) stosowania się do poleceń wychowawcy i kierownika półkolonii.
 3. Uczestnik półkolonii powinien posiadać ze sobą bidon na wodą, drugie śniadanie, buty zmienne do chodzenia po terenie obiektu, ubrania na zmianę (w przypadku zabrudzenia/zalania).
 4. Nieprzestrzeganie Regulaminu skutkuje, w zależności od rodzaju zachowania, upomnieniem, powiadomieniem rodziców/opiekunów prawnych; skreśleniem z listy uczestników półkolonii. Rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania dziecka po otrzymaniu informacji od kierownika o zaistniałej sytuacji.
 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione przez uczestników półkolonii w czasie jej trwania oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, dokonanych przez innych uczestników. Zaleca się aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, zegarków itp.
 6. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do stałego kontaktu mailowego i telefonicznego oraz współpracy z wychowawcą oraz kierownikiem wypoczynku. W sytuacji choroby uczestnika półkolonii rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru uczestnika z terenu półkolonii.

§ 6. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych uczestników zajęć jest Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Nad Duńczycą 1.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iod@centrumnauki.eu lub listownie na adres administratora.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skutecznego złożenia karty kwalifikacyjnej.
 4. Administrator będzie przetwarzał dane wyłącznie w celach związanych z organizacją zajęć.
 5. Kategorie danych przetwarzanych jedynie w celu skutecznego przeprowadzenia procesu zgłoszenia i uczestnictwa w Półkoloniach to imię i nazwisko Opiekuna, wiek uczestnika, numer telefonu oraz adres email Opiekuna, informacja o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku w czasie trwania wypoczynku oraz o chorobach przebytych w jego trakcie.
 6. Dane uczestników są przetwarzane na podstawie:
  1) art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO), tj. jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed udziałem w półkolonii.
 7. Dane szczególnie chronione (w trym o stanie zdrowia) przetwarzane będą na podstawie:
  1) art. 6 ust 1, RODO
  2) art. 9 ust 2 lit g RODO w zw. Z. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
  3) oraz art. 9 ust 2 lit d RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 8. Administrator może udostępnić niezbędne dane:
  a) upoważnionym pracownikom administratora;
  b) podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora;
  c) podmiotom upoważnionym na mocy prawa, w szczególności organom kontrolnym.
 9. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej, a następnie podlegać będą archiwizacji na okres przewidziany instrukcją kancelaryjną.
 11. Otrzymane dane nie będą przetwarzane za pomocą narzędzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 12. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) żądania ich sprostowania,
  c) żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 13. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przekazujący dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 7. Postanowieni końcowe

 1. W przypadku rezygnacji z półkolonii lub skreślenia z listy uczestników, uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty.
 2. Regulamin Półkolonii stanowi uzupełnienie do regulaminów obowiązujących w MCN i nie wyłącza stosowania ich postanowień.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie https://centrumnauki.eu/ oraz u kierownika wypoczynku.
 5. MCN jest uprawnione do zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej https://centrumnauki.eu/ oraz
  u kierownika wypoczynku.