REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
(dalej: „Regulamin”)

ROZDZIAŁ I
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem zajęć edukacyjnych w Pracowniach Edukacyjnych (dalej: „zajęcia”) jest Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie (70-655) przy ul. Nad Duńczycą 1, NIP: 9552447181(dalej: „MCN”).
 2. Zajęcia w Pracowniach prowadzone są przez Edukatorów.
 3. Kupno biletów oznacza zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu.
 4. Wstęp na zajęcia w Pracowniach jest odpłatny. W uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach dyrektor MCN może podjąć decyzję o bezpłatnym udziale w zajęciach przez grupy.
 5. Aktualny grafik dni, godzin, tematów poszczególnych zajęć w Pracowniach upubliczniony jest na stronie www.centrumnauki.eu.
 6. Na zajęciach dla grup zorganizowanych wymagana jest obecność Opiekuna grupy, za którego uważa się osobę pełnoletnią. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za zachowanie i dyscyplinowanie uczestników oraz za wyrządzone przez nich szkody w tym m.in. uszkodzenie sprzętów lub elementów wyposażenia Pracowni.
 7. Celem zajęć jest:
  1. promowanie aktywnej nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
  2. kształtowanie u dzieci i młodzieży umiejętności logicznego myślenia, analizowania, wyciągania wniosków i dociekania;
  3. zwiększenie zainteresowania nauką poprzez eksperymentowanie.
 8. Akceptując zapisy niniejszego Regulaminu uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez MCN danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym, który wypełniany jest podczas zakupu biletów online.
 9. Akceptując zapisy niniejszego Regulaminu uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego podczas zajęć. Wizerunek może być rozpowszechniany poprzez umieszczenie na stronach www organizatora, kanale YouTube, platformach streamingowych, profilach na mediach społecznościowych w tym Facebook lub Instagram. Udzielone prawo wykorzystania wizerunku dotyczy wyłącznie wykorzystania w sposób wskazany powyżej, jest nieograniczony terytorialnie i zostaje udzielone na okres 3 lat od dnia utrwalenia.

§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA I PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku, w czasie trwania roku szkolnego lub w innych terminach ustalonych przez pracowników MCN.
 2. Zajęcia trwają od 30 do 60 minut, w zależności od rodzaju prowadzonych zajęć.
 3. Zakup biletów odbywa się przez stronę internetową www.centrumnauki.eu lub w kasie po uprzedniej rezerwacji zajęć. Przed wejściem na zajęcia należy okazać bilet.
 4. Treści zajęć dostosowane są do wieku uczestników podanego w harmonogramie zajęć na stronie internetowej www.centrumnauki.eu. MCN zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzenia zajęć w przypadku, kiedy wiek uczestników jest niezgodny z wiekiem podanym w harmonogramie, dla którego została opracowana tematyka i metodyka zajęć.
 5. W pojedynczych zajęciach może wziąć udział minimum 8, a maksymalnie 16 osób. Grupa przebywająca na zajęciach musi być pod opieką od 1 do 2 Opiekunów. Opiekun grupy nie wlicza się do limitu uczestników zajęć.
 6. Opiekunowie nie biorą czynnego udziału w zajęciach.
 7. Wszelkie zmiany dotyczące zajęć możliwe są po uzgodnieniu tego z wyznaczonym pracownikiem MCN pod adresem edukacja@centrumnauki.eu. Zmian można dokonać minimum 14 dni przed realizacją zajęć.
 8. Uczestnikom zajęć, jak i Opiekunowi grupy, zabrania się nagrywania lub rejestrowania najakichkolwiek nośnikach przebiegu zajęć. Dozwolone jest wykonywanie zdjęć potwierdzających lub upamiętniających odbycie zajęć, po uprzednim wyrażeniu zgody pracownika MCN. W czasie trwania zajęć nie wolno używać telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych.
 9. Zajęcia odbywają się w języku polskim.
 10. Udział w zajęciach nie wymaga zakupienia biletu wstępu na wystawę.

§3

 1. Zajęcia są dostosowane do konkretnego wieku uczestników. W przypadku wątpliwości co do wieku dziecka Edukatorzy mają prawo zażądać oświadczenia Opiekuna grupy potwierdzającego wiek dziecka.
 2. Odzież wierzchnią, plecaki, walizki oraz inne przedmioty osobiste należy zostawić w szatni znajdującej się na poziomie -1 w MCN. Nie wolno wchodzić do Pracowni w kurtkach oraz z dużymi torbami.
 3. Pracownie nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe i wrażliwe przedmioty pozostawione w odzieży lub plecakach i torbach oddanych do szatni, a także za rzeczy pozostawione bez opieki.
 4. Na zajęcia należy stawić się 10 minut przed ich rozpoczęciem, w wyznaczonym miejscu. Wprzypadku spóźnienia nie będzie możliwości dołączenia do zajęć. Spóźnienie oraz niewykorzystanie biletu wstępu skutkuje brakiem zwrotu opłaty za bilet i jego wymiany na inny termin.
 5. Do Pracowni nie wolno wnosić napojów i jedzenia. Zabronione jest także spożywanie napojów i posiłków oraz kładzenie ich na stole w miejscu pracy.
 6. MCN zastrzega sobie prawo do zmiany tematu, przebiegu zajęć, liczby uczestników lub całkowitego odwołania zajęć w przypadku zdarzeń niezależnych od MCN.

§4

 1. Podczas przebywania w Pracowni bezwzględnie należy stosować się do uwag i zaleceń Edukatorów.
 2. Po wejściu do Pracowni każdy uczestnik zajęć zajmuje wyznaczone miejsce, którego nie może opuścić bez zgody Edukatorów.
 3. Przebywanie w Pracowni bez obecności Edukatorów oraz wchodzenie na zaplecze Pracowni jest zabronione.
 4. Wszystkie osoby biorące udział w zajęciach zobowiązane są do poszanowania zasad współżycia społecznego – każdy odnosi się do siebie z szacunkiem i kulturą. Osoby przejawiające zachowania niekulturalne, agresywne, zaburzające pracę innych uczestników, używające niestosownych wyrażeń mogą zostać wyproszone z sali bez możliwości powrotu na zajęcia oraz bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów za bilet wstępu na zajęcia.
 5. Zabrania się samowolnego otwierania okien, siadania na parapetach, włączania lub wyłączenia różnego typu przełączników, paneli sterowania, znajdujących się na ścianach lub na urządzeniach.
 6. Bez zgody Edukatorów nie wolno dotykać, przyłączać lub odłączać jakiegokolwiek okablowania w Pracowni. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, samowolne manipulowanie sprzętem.
 7. Obsługą komputera oraz projektora zarządzają Edukatorzy, a Internet może być wykorzystywany jedynie do celów dydaktycznych.
 8. Bez zgody Edukatorów nie wolno korzystać z pomocy naukowych, znajdujących się w Pracowni, otwierać szafek i szuflad.
 9. Zabrania się przynoszenia do Pracowni własnych nośników informacji, pomocy dydaktycznych, magnesów, metali namagnesowanych, pojemników z cieczami i innych przedmiotów niebezpiecznych.
 10. W czasie trwania zajęć nie wolno chodzić po sali bez zgody Edukatorów. Zabrania się biegania po sali.
 11. Opuszczanie Pracowni może nastąpić wyłącznie za zgodą Opiekuna grupy.
 12. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia, należy niezwłocznie zgłaszać Edukatorom. W przypadku uszkodzenia sprzętu lub elementów wyposażenia Pracowni, koszty naprawy ponosi Opiekun grupy.
 13. Każdy nieszczęśliwy wypadek (skaleczenie, stłuczenie itp.) należy natychmiast zgłosić Edukatorom.

§5

 1. Osoby, co do których wystąpi podejrzenie, że znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zostaną wyproszone z Pracowni, bez możliwości zwrotu opłaty za bilet ani wymiany biletu na inny dzień.
 2. Po zakończeniu zajęć uczestnicy wraz z Opiekunem grupy są wyprowadzani z Pracowni przez pracownika MCN. Za bezpieczeństwo dziecka, po odprowadzeniu w miejsce zbiórki odpowiada Opiekun grupy.
 3. MCN nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne przyniesione lub pozostawione przez uczestników w Pracowni.

ROZDZIAŁ II

PRACOWNIA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

§6

 1. Pracownia biologiczno-chemiczna jest miejscem pracy i nauki, umożliwiającym zdobywanie wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych z dziedziny nauk ścisłych.
 2. Samowolne wyjmowanie szkła laboratoryjnego, przyrządów i urządzeń z szaf, szuflad oraz z zaplecza bez zgody Edukatorów jest bezwzględnie zabronione.
 3. Zabronione jest wynoszenie poza Pracownię przyrządów, szkła laboratoryjnego oraz odczynników chemicznych.
 4. W przypadku osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności i stanu zdrowia, przed wykupieniem zajęć należy skontaktować się z Edukatorem Pracowni, mailowo pod adresem biolchem@centrumnauki.eu w celu umożliwienia ww. osobom bezpiecznego uczestnictwa i dostosowania zajęć do ich potrzeb.

§7

 1. Przed przystąpieniem do wykonywania doświadczenia uczestnicy zajęć powinni zapoznać się z:
  1. dokładnym opisem doświadczenia przedstawionym podczas zajęć lub otrzymanym przed zajęciami
  2. zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wykonywania doświadczenia i ściśle ich przestrzegać.
 2. Przed przystąpieniem do wykonywania doświadczenia uczestnicy zajęć powinni:
  1. założyć niezbędne środki ochrony osobistej (fartuch, okulary ochronne, rękawice), zgodnie z poleceniem Edukatorów;
  2. pobrać niezbędny sprzęt i odczynniki oraz przygotować miejsce pracy zgodnie ze wskazówkami Edukatorów;
  3. upiąć włosy w sposób uniemożliwiający ich kontakt z wyposażeniem pracowni
  4. zdjąć lub zabezpieczyć (np. poprzez założenie fartucha) luźną odzież, chustki, wisiorki itp., by nie stwarzać zagrożenia,
  5. założyć odpowiednie obuwie w celu bezpieczeństwa – buty niskie, pełne.

§8

 1. Wykonywanie doświadczenia rozpoczyna się na wyraźne polecenie Edukatorów.
 2. Bez uprzedniego zezwolenia Edukatorów nie wolno samodzielnie modyfikować wykonywanych doświadczeń w tym zwiększać ilości stosowanych odczynników itp.
 3. Należy ściśle przestrzegać reguł wykonywania podstawowych czynności laboratoryjnych (przelewanie, ogrzewanie itp.), zasad postępowania z substancjami niebezpiecznymi oraz instrukcji obsługi urządzeń znajdujących się w Pracowni.
 4. W trakcie przeprowadzania doświadczeń należy skoncentrować się na nich, zachować największą ostrożność i zachować spokój.
 5. Szczególną ostrożność należy zachować przy pracy z substancjami żrącymi (np. mocne kwasy, ługi), aby zapobiec poparzeniu ciała i zniszczeniu odzieży.
 6. Podczas pracy z palnikiem i substancjami łatwopalnymi należy zachować należytą ostrożność. W razie jakiegokolwiek zapalenia stosować się do poleceń Edukatorów.
 7. Nie wolno pozostawiać żadnych substancji w naczyniach bez etykiety (opisu).
 8. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości jak postępować w trakcie wykonywania doświadczenia lub zaobserwuje się jego nieoczekiwany, nietypowy przebieg, natychmiast należy powyższe zgłosić Edukatorowi.

§9

 1. Po zakończeniu doświadczenia należy zagospodarować odpady biologiczno-chemiczne po doświadczeniach w sposób wskazany przez Edukatorów. Szczególnie ostrożnie należy postępować z substancjami żrącymi, trującymi, cuchnącymi, reaktywnymi itp. Do zlewu nie wolno wrzucać żadnych substancji stałych (papierów, szkła, metali, substancji chemicznych itp.).
 2. Po zakończeniu doświadczenia należy dokładnie umyć szkło laboratoryjne. Wszystkie pojemniki z odczynnikami, czyste szkło laboratoryjne oraz sprzęt odłożyć na miejsce wskazane przez Edukatorów. Należy również zetrzeć blaty.
 3. Po zakończeniu doświadczenia należy sprawdzić, czy wszystkie zawory wodne zostały zamknięte, a urządzenia elektryczne wyłączone.
 4. Po ukończeniu pracy należy umyć dokładnie ręce i uporządkować swoje stanowisko.

ROZDZIAŁ III

PRACOWNIA STEAM

§ 10

 1. Pracownia STEAM jest miejscem pracy i nauki umożliwiającym zdobywanie wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych.
 2. Nie wolno zmieniać ułożenia stolików, krzeseł oraz innych siedzisk znajdujących się w Pracowni bez zgody Edukatorów.
 3. Z wszelkich materiałów oraz elementów wyposażenia należy korzystać zgodnie z instrukcją i chronić je przed zniszczeniem. Uczestnicy zajęć otrzymują słowny instruktarz korzystania z urządzeń i używają ich zgodnie z przeznaczeniem.
 4. Uczestnicy zajęć otrzymują od Edukatorów instrukcje wykonania zadań i się do nich stosują.
 5. Wszelkie urządzenia typu tablety, roboty, elementy sterujące mogą być włączone lub wyłączone tylko za zgodą Edukatorów.
 6. Nie wolno pobierać lub wysyłać jakichkolwiek materiałów na urządzeniach cyfrowych.
 7. Nie wolno dokonywać żadnych zmian w ustawieniach tabletów, komputerów i urządzeń robotycznych i w zainstalowanym na sprzęcie oprogramowaniu. Nie wolno instalować żadnych programów, aplikacji ani dokonywać samodzielnie aktualizacji oprogramowania.
 8. Wolno korzystać tylko z tych aplikacji i funkcji urządzenia, które wskazali Edukatorzy.
 9. Po zakończeniu zajęć uczestnik jest zobowiązany do pozostawienia swojego miejsca wczystości oraz rozliczenia się z powierzonych mu materiałów i pomocy naukowych. Wszystkie elementy wyposażenia należy pozostawić na wskazanym miejscu.
 10. W przypadku osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności i stanu zdrowia, przed wykupieniem zajęć należy skontaktować się z Edukatorem Pracowni, mailowo pod adresem steam@centrumnauki.eu w celu możliwości umożliwienia ww. osobom bezpiecznego uczestnictwa i dostosowania zajęć do ich potrzeb.

ROZDZIAŁ IV

PRACOWNIA MODELARSKA

§ 11

 1. Pracownia modelarska jest miejscem pracy i nauki umożliwiającym zdobywanie wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych z dziedziny nauk ścisłych.
 2. Z wszelkich materiałów oraz elementów wyposażenia należy korzystać zgodnie z instrukcją i chronić je przed zniszczeniem. Uczestnicy zajęć otrzymują słowny instruktaż korzystania z urządzeń i używają ich zgodnie z przeznaczeniem.
 3. W czasie trwania zajęć na stoliku lub innym miejscu pracy mogą znajdować się tylko te przedmioty, które są niezbędne do wykonania zadań na zajęciach.
 4. Po zakończeniu zajęć uczestnik jest zobowiązany do pozostawienia swojego miejsca w czystości oraz rozliczenia się z powierzonych mu materiałów i narzędzi. Wszystkie elementy wyposażenia należy pozostawić na wskazanym przez Edukatorów miejscu.
 5. Po sprawdzeniu stanu powierzonego sprzętu i zakończeniu czynności porządkowych Edukatorzy ogłaszają zakończenie zajęć.
 6. W Pracowni prowadzone są warsztaty techniczne. Istnieje możliwość zabrudzenia lub uszkodzenia odzieży uczestników.
 7. W przypadku osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności i stanu zdrowia, przed wykupieniem zajęć należy skontaktować się z Edukatorem Pracowni, mailowo pod adresem modelarnia@centrumnauki.eu w celu możliwości umożliwienia ww. osobom bezpiecznego uczestnictwa i dostosowania zajęć do ich potrzeb.

ROZDZIAŁ V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

 1. Osoby nieprzestrzegające postanowień Regulaminu lub niestosujące się do uwag i zaleceń Edukatorów, na ich polecenie zobowiązane są do natychmiastowego opuszczenia Pracowni.
 2. Regulamin Pracowni Edukacyjnych stanowi uzupełnienie do regulaminów MCN i nie wyłącza stosowania ich postanowień.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie https://centrumnauki.eu/ oraz w Pracowniach.
 5. MCN jest uprawnione do zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej https://centrumnauki.eu/ oraz w Pracowniach.
 6. Administratorem danych uczestników zajęć jest Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Nad Duńczycą 1.
 7. Administrator danych wyznaczył Inspektora Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iod@centrumnauki.eu lub listownie na adres administratora.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skutecznego złożenia formularza kontaktowego, wypełnianego podczas zakupu biletów, i do udziału we wskazanych zajęciach.
 9. Administrator będzie przetwarzał dane wyłącznie w celach związanych z organizacją zajęć.
 10. Dane uczestników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. na podstawie zgody osoby, której dotyczą.
 11. Dane niezbędne administratorowi do skutecznego przeprowadzenia procesu zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniach to imię i nazwisko Opiekuna, wiek uczestników, numer telefonu oraz adres email Opiekuna.
 12. Administrator może udostępnić niezbędne dane:
  1.  Upoważnionym pracownikom administratora;
  2.  Podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora;
  3.  Podmiotom upoważnionym na mocy prawa, w szczególności organom kontrolnym.
 13. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 14. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej, a następnie podlegać będą archiwizacji na okres przewidziany przepisami prawa.
 15. Otrzymane dane nie będą przetwarzane za pomocą narzędzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 16. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. Dostępu do swoich danych osobowych,
  2. Żądania ich sprostowania,
  3. Żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  4. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 17. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przekazujący dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.